Zasady publikowania i recenzowania

  1. Wydawnictwo publikuje prace oryginalne i dotychczas nigdzie niepublikowane.
  2. Autor przesyła drogą elektroniczną tekst zgodny z wymogami edytorskimi.
  3. Redakcja ocenia zgłoszony tekst (jednocześnie Redakcja zastrzega sobie prawo do zwrotu tekstu w celu dokonania uzupełnień lub poprawek. Redakcja ma prawo nie przyjąć publikacji przygotowanej niezgodnie z obowiązującymi zasadami).
  4. Wszystkie artykuły podlegają recenzji*.
  5. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaje podjęta decyzja o zakwalifikowaniu tekstu do druku. W przypadku uwag zgłoszonych przez recenzenta, autor jest zobowiązany do wprowadzenia koniecznych poprawek, uzupełnień.
  6. W związku z opublikowaniem informacji o wdrażaniu „zapory ghostwriting” Redakcja fakt złożenia tekstu traktuje jako równoznaczny z oświadczeniem Autora (Autorów), że utwór jest wynikiem jego (ich) twórczości i nie narusza praw autorskich.
  7. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane w artykułach, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz wprowadzania koniecznych poprawek stylistycznych bez porozumienia z Autorem.
  8. Autor artykułu ma obowiązek poinformowania redakcji o źródłach finansowania badań przedstawionych w swoim artykule lub źródłach finansowych, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania tematu.
*Procedura recenzowania (PDF do pobrania)
Formularz recenzji (PDF do pobrania)