Informacja dla Autorów składających publikacje do druku

W celu usprawnienia procesów publikacyjnych Redakcja czasopisma Studia i Materiały uznaje przysłane przez Autorów materiały do publikacji jako oryginalne, nie zawierające żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Wydawcy. Autorzy, decydując się na druk jakichkolwiek tekstów w powyższych czasopismach, oświadczają, że ich publikacje nie naruszają żadnych praw osób trzecich i że ich prawa autorskie do przesłanych utworów nie są ograniczone w zakresie objętym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83). Jednocześnie przenoszą na Wydawcę wszystkie majątkowe prawa autorskie i wyłączne prawo wydawania tego utworu oraz wykorzystywania go na wymienionych poniżej polach eksploatacji (przeniesienie praw następuje z chwilą przekazania Wydawcy arkusza autorskiego):
 1. utrwalanie utworu dowolną techniką na dowolnym materiale, w tym w pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń,
 2. przygotowanie utworu i jego fragmentów dla potrzeb Wydawcy, w szczególności obróbka komputerowa i opracowanie redakcyjne,
 3. zwielokrotnienie utworu i jego fragmentów wszelkimi możliwymi technikami przemysłowymi, a w szczególności poligraficznymi i komputerowymi,
 4. wprowadzenie utworu i jego fragmentów do obrotu prawnego i handlowego, w tym nadanie utworu lub jego części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, równoczesne i  integralne nadanie utworu lub jego części nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, umieszczenie utworu w sieci internetowej oraz na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji,
 5. rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanego utworu, a także jego poszczególnych egzemplarzy,
 6. udzielanie licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie utworu przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie,
 7. zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,
 8. prawo adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji utworu, w tym zmiana koloru, układu, czcionki,
 9. poprawianie, modyfikowanie, rozwijanie i powielanie całości lub dowolnych elementów Projektu,
 10. używanie utworu i jego fragmentów w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, a także w reklamach i promocji, w tym w radio i TV; na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych,
 11. digitalizacja utworu,
 12. używanie utworu i jego fragmentów do oznaczenia firmy Wydawcy i jego utworów.
Zgodnie z powyższym, wszelkie korzystanie z utworu przez Wydawcę oraz przez podmioty, którym Wydawca udzieli zgody na używanie utworu, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą działalnością Wydawcy, mieści się w granicach przeniesionych na Wydawcę praw autorskich i nie wymaga wypłaty na rzecz Autora jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Redaktor naczelny