Zapora ghostwriting

W odpowiedzi na zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w trosce o wysoki poziom merytoryczny publikacji naukowych, Redakcja czasopisma Dylematy zwraca uwagę na etykę w nauce i podejmuje starania wdrażające procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting”* i „guest authorship”**.

* „Ghostwriting” – zjawisko polegające na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy również niewskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.
** „Guest authorship” – zjawisko polegające na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.

Opisane wyżej zjawiska są przejawem nieuczciwości naukowej, dlatego wykryte nieprawidłowości będą konsekwentnie demaskowane i dokumentowane.
Złożenie do druku artykułu jest jednoznaczne z uznaniem powyższych zasad i oświadczeniem, że przedstawiony tekst jest oryginalny.

Redaktor naczelny